توزیع مسکونی

تابلو های توزیع مسکونی جهت توزیع برق قسمت های مختلف ساختمان های مسکونی ساخته میشوند

این نوع تابلو از نوع دیواری بوده و بر اساس درخواست مشتری در ابعاد و امپر های مورد نیاز ساخته میشود

توزیع مسکونی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.